Menu Close

Mẫu báo cáo tình hình hoạt động của dự án đầu tư

Công ty luật hà nội, công ty luật tại hà nội, công ty tư vấn luật, công ty dịch vụ tư vấn luật, luật sư tư vấn, tư vấn đầu tư, dịch vụ tư vấn đầu tư, đầu tư ra nước ngoài, đầu tư trong nước

Mẫu số 8

(Áp dụng cho dự án điều chỉnh Giấy CNĐT/Giấy Phép đầu tư diện thẩm tra, dự án đăng ký lại và theo quy định Điều 22 Nghị Định 78)

BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ

Kính gửi: …………………..

Nhà/ các nhà đầu tư báo cáo về tình hình hoạt động của dự án đầu tư tại nước ngoài đến ngày……… tháng…….. năm ……. như sau:

I. NHÀ ĐẦU TƯ

[02]       1. Tên nhà đầu tư thứ 1

2. Tên nhà đầu tư thứ 2

3…….. ( tên nhà đầu tư tiếp theo (nếu có)

Ngoài ra, dự án có sự tham gia của ……. ( tên đối tác tại nước ngoài, nếu có).

[03] Tên dự án/ tổ chức kinh tế thành lập ở nước ngoài

Giấy chứng nhận đầu tư số………………. cấp ngày…… tháng….. năm………………

Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh đầu tư số……. cấp ngày……. Tháng…… năm……

Giấy phép/ Văn bản chấp thuận đầu tư của nước tiếp nhận đầu tư số…………… ngày……. Tháng…… năm………. do………. (tên cơ quan) của nước …………… cấp

[08] Tổng vốn đầu tư của dự án đầu tư tại nước ngoài là …… (bằng chữ) đô la Mỹ, tương đương …………… (bằng chữ) đồng Việt Nam

Vốn đầu tư ra nước ngoài của nhà/các nhà đầu tư tại Việt Nam là …….. (bằng chữ) đô la Mỹ, tương đương ………. (bằng chữ) đồng Việt Nam, trong đó:

[09] Vốn góp của nhà đầu tư tại Việt Nam (Về vốn đăng ký, Bảng mẫu – Phụ lục)

Địa chỉ trụ sở chính tại nước ngoài

– Tên tổ chức:                                                             địa chỉ:

– Điện thoại:                                   Fax:                             Email

Địa chỉ đại diện tại Việt Nam

– Tên tổ chức:                                                             địa chỉ:

– Điện thoại:                                   Fax                              Email

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ Ở NƯỚC NGOÀI

[12]       1. Thời hạn và tiến độ thực hiện dự án

2. Tình hình thực hiện các mục tiêu quy định trong Giấy chứng nhận đầu tư.

3. Tình hình thực hiện vốn đầu tư ra nước ngoài

Đến ngày……….. tháng…….. năm……. đã thực hiện góp vốn như sau:

[09] Vốn góp của nhà đầu tư tại Việt Nam ( Về vốn thực hiện, Bảng mẫu – Phụ lục)

Giải trình thêm về thực hiện vốn

4. Đánh giá hiệu quả kinh tế của dự án đầu tư ở nước ngoài

[17] Đánh giá hiệu quả kinh tế và thực hiện nghĩa vụ tài chính ( Bảng mẫu – Phụ lục)

– Đánh giá chung về hiệu quả kinh tế, dự kiến khả năng và thời gian thu hồi vốn đầu tư:

– Giải trình về việc sử dụng lợi nhuận, thực hiện nghĩa vụ tài chính với Nhà nước Việt Nam, các văn bản liên quan;

III. KIẾN NGHỊ (nếu có)

IV. NHÀ ĐẦU TƯ CAM KẾT:

Chịu trách nhiệm hoàn toàn về tính chính xác của nội dung báo cáo và hồ sơ.

V. HỒ SƠ KÈM THEO

– Báo cáo quyết toán thuế/văn bản có giá trị pháp lý tương đương

– Văn bản chấp thuận đầu tư của nước tiếp nhận đầu tư (bản sao, dịch có công chứng)

 

 

[23]
Làm tại……., ngày….tháng……năm…..

Các nhà đầu tư
( Ký, ghi rõ họ tên, chức danh và đóng dấu)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *