Menu Close

Bản đăng ký/đề nghị điều chỉnh Giấy phép đầu tư

 Phụ lục I-16

Bản đăng ký/đề nghị điều chỉnh Giấy phép đầu tư

(đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và các bên tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh  được cấp Giấy phép đầu tư trước ngày 01/7/2006  chưa đăng ký lại và không đăng ký lại)

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

 

 

BẢN ĐĂNG KÝ/ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH GIẤY PHÉP ĐẦU TƯ

 

[01]                                        Kính gửi:
[02] Nhà đầu tư:
Đăng ký/đề nghị điều chỉnh Giấy phép đầu tư (số, ngày, nơi cấp) với nội dung sau:

(Ghi nội dung liên quan quy định tại Giấy phép đầu tư, các Giấy phép điều chỉnh đã cấp hoặc các đề nghị điều chỉnh, bổ sung nếu có trong các mục dưới đây)

I. Điều chỉnh nội dung đăng ký kinh doanh [03]1. Tên doanh nghiệp:[04]2. Địa chỉ trụ sở chính:[05]Chi nhánh/Văn phòng đại diện (nếu có):[06]3. Loại hình doanh nghiệp:[07]4. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp:[09]5. Vốn của doanh nghiệp:          II. Điều chỉnh nội dung dự án đầu tư [11]1. Tên dự án đầu tư:[12]2. Địa điểm thực hiện dự án:            ; Diện tích đất dự kiến sử dụng:[13]3. Mục tiêu và quy mô của dự án:[14]4. Vốn đầu tư thực hiện dự án:[15]Trong đó: Vốn góp để thực hiện dự án[16]5. Thời hạn hoạt động:[17]6. Tiến độ thực hiện dự án:[18]7. Kiến nghị được hưởng ưu đãi đầu tư:

III. Nhà đầu tư cam kết:

1. Về tính chính xác của nội dung hồ sơ điều chỉnh Giấy phép đầu tư;

2. Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam và các quy định của Giấy phép đầu tư và Giấy chứng nhận điều chỉnh Giấy phép đầu tư.

 

….. …, ngày …… tháng …… năm …….

 

[19]

                                                                             NHÀ ĐẦU TƯ

[20]

Hồ sơ kèm theo:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *