Phiếu Đăng ký BHXH, BHYT bắt buộc

Phiếu Đăng ký BHXH, BHYT bắt buộc

Số Hồ sơ: 101/……………/THU    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                                                                   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

PHIẾU GIAO NHẬN HỒ SƠ

Loại hồ sơ: Đăng ký BHXH, BHYT bắt buộc

(Thời hạn giải quyết loại hồ sơ này: 10 ngày làm việc)

 

1. Tên đơn vị: ………………………………………………….. Mã đơn vị:…………………………….
2. Điện thoại: …………………………………………. Email:…………………………………………..

STT

Loại giấy tờ, biểu mẫu

Số lượng

I. Hồ sơ yêu cầu:
1. Phiếu đăng ký tham gia BHXH, BHYT (mẫu 01/ĐKBB, 02 bản)
2. Quyết định thành lập hoặc Giấy phép kinh doanh/hoạt động (Bản sao có chứng thực)
3. Quyết định xếp hạng doanh nghiệp Nhà Nước – nếu có (Bản sao)
4. Danh sách người lao động đề nghị cấp sổ BHXH, thẻ BHYT (mẫu A01a-TS, 03 bản)
5. Danh sách người lao động tham gia BHXH, BHYT (mẫu D02-TS, 03 bản)
6. Tờ khai tham gia BHXH, BHYT đối với người tham gia BHXH lần đầu (mẫu A01-TS, 02 bản/người)
7. Giấy xác nhận đã thu hồi sổ BHXH đối với ngươi đã hưởng trợ cấp BHXH 01 lần – nếu có (mẫu C15a-TS, 01 bản/người)
– Đối với đơn vị đăng ký chậm so với giấy phép thành lập, có truy thu BHXH, BHYT, hồ sơ bổ sung:
1. Văn bản giải trình của đơn vị (mẫu D01b-TS)
2. Bảng tính lãi truy thu BHXH, BHYT, BHTN – nếu có (mẫu D02b-TS, 02 bản)
3. Văn bản xử lý vi phạm về BHXH, BHYT, BHTN của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền – nếu có (Bản sao)
Lưu ý: Đơn vị phải lưu Hợp đồng lao động; Bảng thanh toán tiền lương, tiền công tháng ứng với thời gian truy thu để phục vụ công tác kiểm tra, đối chiếu khi cần thiết.
– Đối với đơn vị đã tham gia BHXH tại nơi khác chuyển đến, hồ sơ bổ sung:
1. Thông báo kết quả đóng BHXH, BHYT của cơ quan BHXH tham gia trước đó (mẫu C12-TS)
II . Hồ sơ khác:
…. ………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………….
III. File dữ liệu: Chuyển bằng IMS;   £    bằng USB;   £     bằng email;     £

 

Lưu ý: Đơn vị có trách nhiệm nộp toàn bộ số tiền bảo hiểm phải đóng (hoặc số tiền bảo hiểm một tháng tham gia của toàn bộ người lao động trong danh sách) trong thời gian 03 ngày làm việc kể từ ngày cơ quan BHXH nhận hồ sơ để được cấp thẻ BHYT.

 

Ngày trả kết quả: …………/…………../………….. (Quá hạn trả hồ sơ 30 ngày, các đơn vị chưa đến nhận, cơ quan BHXH sẽ chuyển hồ sơ này vào kho lưu trữ)

 

……………, ngày…… tháng…… năm……

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ                                                                             Người nộp hồ sơ

                        (Ký, ghi họ tên)                                                                                       (Ký, ghi họ tên)

 

 

 

 

 

Mẫu báo cáo tình hình hoạt động của dự án đầu tư

Công ty luật hà nội, công ty luật tại hà nội, công ty tư vấn luật, công ty dịch vụ tư vấn luật, luật sư tư vấn, tư vấn đầu tư, dịch vụ tư vấn đầu tư, đầu tư ra nước ngoài, đầu tư trong nước

Mẫu số 8

(Áp dụng cho dự án điều chỉnh Giấy CNĐT/Giấy Phép đầu tư diện thẩm tra, dự án đăng ký lại và theo quy định Điều 22 Nghị Định 78)

BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ

Kính gửi: …………………..

Nhà/ các nhà đầu tư báo cáo về tình hình hoạt động của dự án đầu tư tại nước ngoài đến ngày……… tháng…….. năm ……. như sau:

I. NHÀ ĐẦU TƯ

[02]       1. Tên nhà đầu tư thứ 1

2. Tên nhà đầu tư thứ 2

3…….. ( tên nhà đầu tư tiếp theo (nếu có)

Ngoài ra, dự án có sự tham gia của ……. ( tên đối tác tại nước ngoài, nếu có).

[03] Tên dự án/ tổ chức kinh tế thành lập ở nước ngoài

Giấy chứng nhận đầu tư số………………. cấp ngày…… tháng….. năm………………

Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh đầu tư số……. cấp ngày……. Tháng…… năm……

Giấy phép/ Văn bản chấp thuận đầu tư của nước tiếp nhận đầu tư số…………… ngày……. Tháng…… năm………. do………. (tên cơ quan) của nước …………… cấp

[08] Tổng vốn đầu tư của dự án đầu tư tại nước ngoài là …… (bằng chữ) đô la Mỹ, tương đương …………… (bằng chữ) đồng Việt Nam

Vốn đầu tư ra nước ngoài của nhà/các nhà đầu tư tại Việt Nam là …….. (bằng chữ) đô la Mỹ, tương đương ………. (bằng chữ) đồng Việt Nam, trong đó:

[09] Vốn góp của nhà đầu tư tại Việt Nam (Về vốn đăng ký, Bảng mẫu – Phụ lục)

Địa chỉ trụ sở chính tại nước ngoài

– Tên tổ chức:                                                             địa chỉ:

– Điện thoại:                                   Fax:                             Email

Địa chỉ đại diện tại Việt Nam

– Tên tổ chức:                                                             địa chỉ:

– Điện thoại:                                   Fax                              Email

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ Ở NƯỚC NGOÀI

[12]       1. Thời hạn và tiến độ thực hiện dự án

2. Tình hình thực hiện các mục tiêu quy định trong Giấy chứng nhận đầu tư.

3. Tình hình thực hiện vốn đầu tư ra nước ngoài

Đến ngày……….. tháng…….. năm……. đã thực hiện góp vốn như sau:

[09] Vốn góp của nhà đầu tư tại Việt Nam ( Về vốn thực hiện, Bảng mẫu – Phụ lục)

Giải trình thêm về thực hiện vốn

4. Đánh giá hiệu quả kinh tế của dự án đầu tư ở nước ngoài

[17] Đánh giá hiệu quả kinh tế và thực hiện nghĩa vụ tài chính ( Bảng mẫu – Phụ lục)

– Đánh giá chung về hiệu quả kinh tế, dự kiến khả năng và thời gian thu hồi vốn đầu tư:

– Giải trình về việc sử dụng lợi nhuận, thực hiện nghĩa vụ tài chính với Nhà nước Việt Nam, các văn bản liên quan;

III. KIẾN NGHỊ (nếu có)

IV. NHÀ ĐẦU TƯ CAM KẾT:

Chịu trách nhiệm hoàn toàn về tính chính xác của nội dung báo cáo và hồ sơ.

V. HỒ SƠ KÈM THEO

– Báo cáo quyết toán thuế/văn bản có giá trị pháp lý tương đương

– Văn bản chấp thuận đầu tư của nước tiếp nhận đầu tư (bản sao, dịch có công chứng)

 

 

[23]
Làm tại……., ngày….tháng……năm…..

Các nhà đầu tư
( Ký, ghi rõ họ tên, chức danh và đóng dấu)

Bản đề nghị cấp giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án thuộc diện thẩm tra

Công ty luật hà nội, văn phòng luật sư hà nội, luật sư hà nội, luật sư tại hà nội, công ty luật tại hà nội, văn phòng luật sư tại hà nội, tư vấn đầu tư, thủ tục đầu tư, đầu tư nước ngoài, chứng nhận đầu tư, giấy phép đầu tư

Mẫu số 2

(Áp dụng đối với dự án thuộc diện thẩm tra)

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
____________________

BẢN ĐỀ NGHỊ
CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ

 

Kính gửi: Bộ Kế hoạch và Đầu tư

 

Nhà/các nhà đầu tư đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư dự án đầu tư ra nước ngoài với nội dung như sau:

I. NHÀ ĐẦU TƯ

[02]       1. Tên và thông tin của nhà đầu tư thứ 1

2. Tên và thông tin của nhà đầu tư thứ 2

3. ….( Tên và thông tin về nhà đầu tư tiếp theo (nếu có))

Ngoài ra, dự án có sự tham gia của …. (tên đối tác tại nước ngoài, nếu có).

II. DỰ ÁN ĐẦU TƯ RA NƯỚC NGOÀI

[03]       1. Tên dự án/tổ chức thành lập ở nước ngoài:

[04]       Tên giao dịch:

[05]       2. Địa chỉ trụ sở:

[06]       Địa điểm thực hiện dự án đầu tư:

[07]       3. Mục tiêu hoạt động:

Quy mô dự án:

[08]       4. Vốn đầu tư:

4.1. Tổng vốn đầu tư của dự án đầu tư tại nước ngoài …. (bằng chữ) đô la Mỹ; tương đương …… (bằng chữ) đồng Việt Nam

4.2. Vốn đầu tư ra nước ngoài của nhà/các nhà đầu tư tại Việt Nam là …. (bằng chữ) đô la Mỹ, tương đương …. (bằng chữ) đồng Việt Nam.

[12]       5. Thời hạn dự án: ……………..(bằng chữ) năm.

[15]       6. Lao động

Dự án dự kiến sử dụng tổng số …. lao động; trong đó có …. lao động Việt Nam đưa ra  nước ngoài.

[19]       7. Kiến nghị về các ưu đãi đầu tư (nếu có)

III. NHÀ ĐẦU TƯ CAM KẾT

1. Chịu trách nhiệm hoàn toàn về tính chính xác của nội dung hồ sơ.

2. Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam, quy định của Giấy chứng nhận đầu tư và pháp luật của…. ( quốc gia, vùng lãnh thổ tiếp nhận đầu tư)

IV. HỒ SƠ KÈM THEO

[20]       1. Các văn bản (theo quy định khoản 1, Điều 14, Nghị định 78):

+

+

[21]       2. Văn bản chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền về sử dụng vốn nhà nước để đầu tư ra nước ngoài (nếu có).

[22]       3. Văn bản xác nhận hoàn thành nghĩa vụ tài chính với nhà nước (Báo cáo quyết toán thuế hoặc xác nhận của cơ quan thuế có thẩm quyền)

 

[23] Làm tại …….., ngày ….. tháng ……nămCác nhà đầu tư
(Ký, ghi rõ họ tên, chức danh và đóng dấu)

 

Công ty luật Hưng Nguyên,luật sư hà nội, luật sư tại hà nội, mẫu văn bản, văn bản mẫu

Bản đăng ký đầu tư áp dụng đối với dự án thuộc diện đăng ký

 (Mẫu số 1)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

____________________

BẢN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ

 

Kính gửi: Bộ Kế hoạch và Đầu tư

 

Nhà/các nhà đầu tư đăng ký thực hiện dự án đầu tư ra nước ngoài với nội dung như sau:

I. NHÀ ĐẦU TƯ

[02]       1. Tên và thông tin của nhà đầu tư thứ 1

2. Tên và thông tin của nhà đầu tư thứ 2

3. ….( Tên và thông tin về nhà đầu tư tiếp theo (nếu có))

Ngoài ra, dự án có sự tham gia của …. (tên đối tác tại nước ngoài, nếu có).

II. DỰ ÁN ĐẦU TƯ RA NƯỚC NGOÀI

[03]       1. Tên dự án/tổ chức kinh tế thành lập ở nước ngoài:

[04]       Tên giao dịch:

[05]       2. Địa chỉ trụ sở:

[06]       Địa điểm thực hiện dự án đầu tư:

[07]       3. Mục tiêu hoạt động:

Quy mô dự án:

[08]       4. Vốn đầu tư:

4.1. Tổng vốn đầu tư của dự án đầu tư tại nước ngoài …. (bằng chữ) đô la Mỹ; tương đương …… (bằng chữ) đồng Việt Nam

4.2. Vốn đầu tư ra nước ngoài của các nhà đầu tư tại Việt Nam là …. (bằng chữ) đô la Mỹ, tương đương …. (bằng chữ) đồng Việt Nam, trong đó:

[09]       Vốn góp của nhà đầu tư tại Việt Nam (Bảng mẫu – Phụ lục)

[10]       Giải trình về nguồn vốn đầu tư ra nước ngoài :

[12]       5. Thời hạn và tiến độ của dự án

[15]       6. Lao động

Dự án dự kiến sử dụng tổng số …. lao động; trong đó có …. lao động Việt Nam đưa ra nước ngoài.

[16]       Lao động sử dụng của dự án (Bảng mẫu – Phụ lục)

[19]       7. Kiến nghị về các ưu đãi đầu tư (nếu có)

III. NHÀ ĐẦU TƯ CAM KẾT

1. Chịu trách nhiệm hoàn toàn về tính chính xác của nội dung hồ sơ.

2. Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam, quy định của Giấy chứng nhận đầu tư và pháp luật của…. ( quốc gia, vùng lãnh thổ tiếp nhận đầu tư)

IV. HỒ SƠ KÈM THEO

[20]       1. Các văn bản (theo quy định khoản 1, điều 13, Nghị định 78):

[21]       2. Văn bản chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền về sử dụng vốn nhà nước để đầu tư ra nước ngoài (nếu có).

[22]       3. Văn bản xác nhận hoàn thành nghĩa vụ tài chính với nhà nước (Báo cáo quyết toán thuế hoặc xác nhận của cơ quan thuế có thẩm quyền)

 

[23] Làm tại …….., ngày ….. tháng ……năm……

Các nhà đầu tư
(Ký, ghi rõ họ tên, chức danh và đóng dấu)

Tờ khai đăng ký kết hôn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

1

TỜ KHAI ĐĂNG KÝ KẾT HÔN

 

Kính gửi:………………………………………………………………………

2

Người khai Bên nam

Bên nữ

Họ và tên
Ngày, tháng, năm sinh
Dân tộc
Quốc tịch
Nơi thường trú/tạm trú
Số Giấy CMND/Hộ chiếu/ Giấy tờ hợp lệ thay thế
Kết hôn lần thứ mấy

Chúng tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, việc kết hôn của chúng tôi không vi phạm quy định của Luật Hôn nhân và gia đình Việt Nam và chịu trách nhiệm trước pháp luật về cam đoan của mình.

Đề nghị…………………………………………………………………………………………………..đăng ký.

………………………………., ngày……………tháng ……………năm……………

 

Xác nhận về tình trạng hôn nhân (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên)

của cơ quan có thẩm quyền

……………………………………………….

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

Xác nhận này có giá trị trong thời hạn 6 tháng,

kể từ ngày xác nhận.

Ngày……….tháng……….năm……….

NGƯỜI KÝ GIẤY XÁC NHẬN

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)

…………………………..

 Bên nam…………………………..

 

 

 

 

 

 

 Bên nữ …………………………..

 

 

 

 

 

 

Chú thích:

(1) (2) Trường hợp làm thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài, thì phải dán ảnh của hai bên nam, nữ

 

Luật sư hà nội, công ty luật hà nội, văn phòng luật hà nội

Mẫu văn bản lĩnh vực Hôn nhân và gia đình

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Hiệu lực
 TT số: 08.a/2010/TT-BTP  2010 Tờ khai đăng ký kết hôn  Còn

Tờ khai đăng ký kết hôn

Dùng trong trường hợp kết hôn có yếu tố nước ngoài

 Còn
 Thủ tục đăng ký kết hôn  Còn