Mẫu thông báo thực hiện dự án đầu tư ở nước ngoài

0
Có 2,008 lượt xem

Công ty luật hà nội, công ty luật tại hà nội, công ty tư vấn luật, công ty dịch vụ tư vấn luật, luật sư tư vấn, tư vấn đầu tư, dịch vụ tư vấn đầu tư, đầu tư ra nước ngoài, đầu tư trong nước

Mẫu số 9

(Áp dụng theo quy định Điều 20, Nghị Định 78)

 

THÔNG BÁO THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ Ở NƯỚC NGOÀI

 

Kính gửi:………………………………..

 

Nhà/ các nhà đầu tư thông báo về tình hình thực hiện dự án đầu tư tại nước ngoài đến ngày……… tháng…….. năm ……. như sau:

I. NHÀ ĐẦU TƯ

[02] 1. Tên các nhà đầu tư Việt Nam

– Tên nhà đầu tư thứ 1

– Tên nhà đầu tư thứ 2

– …….. ( tên nhà đầu tư tiếp theo (nếu có)

(ghi cụ thể  cho từng nhà đầu tư tại Việt Nam, chỉ ghi tên)

Ngoài ra, dự án có sự tham gia của……. (tên đối tác nước ngoài, nếu có).

[03] 2. Tên dự án/ tổ chức kinh tế thành lập ở nước ngoài:………………………………

[01] Giấy chứng nhận đầu tư/* số………… cấp ngày…… tháng…….. năm…………

II. THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ Ở NƯỚC NGOÀI

Dự án đã được cơ quan có thẩm quyền của nước/lãnh thổ tiếp nhận đầu tư chấp thuận, với các nội dung cụ thể sau:

1. Giấy phép/ Văn bản chấp thuận đầu tư của nước tiếp nhận đầu tư số ………. Ngày….. tháng…. năm…… do….. ( tên cơ quan) của nước……. cấp.

2. Tên tổ chức kinh tế ở nước ngoài:

Đại chỉ trụ sở chính:

– Tên chi nhánh, văn phòng đại diện (nếu có):

Địa chỉ chi nhánh/văn phòng đại diện:

– Địa điểm thực hiện dự án đầu tư:

[07] 3. Mục tiêu hoạt động:

Quy mô dự án:……………………………………………………………………………

[08] 4. Vốn đầu tư

a) Vốn đăng ký theo Giấy CNĐT/*:

– Tổng vốn đầu tư của dự án đầu tư tại nước ngoài là ….. (bằng chữ) đô la Mỹ, tương đương………. (bằng chữ) đồng Việt Nam.

– Vốn đầu tư ra nước ngoài của nhà đầu tư tại Việt Nam là ….. (bằng chữ) đô la Mỹ, tương đương ….. (bằng chữ) đồng Việt Nam, trong đó:

[09] Vốn góp của nhà đầu tư tại Việt Nam ( Về vốn đăng ký, Bảng mẫu – Phụ lục)

b) Tình hình thực hiện vốn đầu tư ra nước ngoài:

Tính đến ngày…… tháng…. năm 200…..

Vốn đầu tư ra nước ngoài đã thực hiện của các nhà đầu tư tại Việt Nam là           ( bằng chữ)

đô la Mỹ, tương đương…. (bằng chữ) đồng Việt Nam trong đó:

[09] Vốn góp của nhà đầu tư tại Việt Nam ( Về vốn thực hiện, Bảng mẫu – Phụ lục)

Giải trình thêm về thực hiện vốn:

5. Thông tin về người đại diện

5.1. Đại diện cho tổ chức kinh tế/ dự án đầu tư ở nước ngoài

– Họ và tên:                                                       ; Chức vụ

– Chứng minh thư/Hộ chiếu số:                                       cơ quan cấp…… ngày cấp:

– Địa chỉ thường trú tại Việt Nam:

Điện thoại:                                ; Fax                                 ; Email:

– Địa chỉ tại nước ngoài:

Điện thoại:                                ; Fax                                 ; Email:

5.2. Đại diện cho các nhà đầu tư tại Việt Nam

– Họ và tên:                                                        ; Chức vụ:

– Chứng minh thư/ Hộ chiếu số:                                      cơ quan cấp: ……… ngày cấp:

– Địa chỉ thường trú tại Việt Nam:

Điện thoại:                                ; Fax:                                ; Emai;

III. NHÀ  ĐẦU TƯ CAM KẾT

Chịu trách nhiệm hoàn toàn về tính chính xác của nội dung hồ sơ.

IV. HỒ SƠ KÈM THEO

– Bản sao văn bản chấp thuận dự án đầu tư hoặc văn bản có giá trị tương đương (Bản sao, dịch có công chứng)

 

  Làm tại……., ngày….tháng……năm…..

Người đại diện cho nhà đầu tư
( Ký, ghi rõ họ tên, chức danh và đóng dấu)