Bản đề nghị đăng ký lại giấy phép đầu tư

0
Có 1,978 lượt xem

Mẫu số 7

(Áp dụng đối với dự án đã được cấp Giấy phép đầu tư nay đăng ký lại)

 

BẢN ĐỀ NGHỊ
ĐĂNG KÝ LẠI  GIẤY PHÉP ĐẦU TƯ

 

Kính gửi: Bộ Kế hoạch và Đầu tư

 

Nhà/các nhà đầu tư đề nghị đăng ký lại Giấy phép đầu tư và bổ sung các thông tin, cụ thể như sau:

I. NHÀ ĐẦU TƯ

[02]       1. Tên và thông tin của nhà đầu tư thứ 1

2. Tên và thông tin của nhà đầu tư thứ 2

3. ….( Tên và thông tin của nhà đầu tư tiếp theo (nếu có))

Ngoài ra, dự án có sự tham gia của … (tên đối tác tại nước ngoài, nếu có).

Đã được cấp Giấy phép đầu tư số …. ngày … tháng … năm …;

Giấy phép điều chỉnh số …………. ngày …. tháng…. năm ….. (nếu có).

II. DỰ ÁN ĐẦU TƯ RA NƯỚC NGOÀI

[03]       1. Tên dự án/tổ chức kinh tế thành lập ở nước ngoài:

[04]       Tên giao dịch:

[05]       2. Địa chỉ trụ sở:

[06]       Địa điểm thực hiện dự án đầu tư:

[07]       3. Mục tiêu hoạt động:

Quy mô dự án:

[08]       4. Vốn đầu tư

4.1. Tổng vốn đầu tư của dự án đầu tư tại nước ngoài …. (bằng chữ) đô la Mỹ; tương đương ….. (bằng chữ) đồng Việt Nam.

4.2. Vốn đầu tư ra nước ngoài của các nhà đầu tư tai Việt Nam là …. (bằng chữ) đô la Mỹ, tương đương …. (bằng chữ) đồng Việt Nam, trong đó:

[09]       Vốn góp của nhà đầu tư tại Việt Nam (Bảng mẫu – Phụ lục)

[12]       5. Thời hạn và tiến độ của dự án.

II. NHÀ ĐẦU TƯ CAM KẾT

1. Chịu trách nhiệm hoàn toàn về tính chính xác của nội dung hồ sơ.

2. Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của Giấy chứng nhận đầu tư, pháp luật Việt Nam và pháp luật của nước tiếp nhận đầu tư.

III. HỒ SƠ KÈM THEO

[20]       1. Các văn bản (theo quy định tại khoản 2, Điều 19, Nghị định 78):

2. Bản sao (công chứng) Giấy chứng minh nhân dân/hộ chiếu của các nhà đầu tư, người đại diện

[23] Làm tại …….., ngày ….. tháng ……năm

Các nhà đầu tư
(Ký, ghi rõ họ tên, chức danh và đóng dấu)