Thu BHXH, BHYT bắt buộc

Phiếu giao nhận hồ sơ  Thu BHXH, BHYT bắt buộc

Số Hồ sơ: 103/……………/THU                                          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số Hồ sơ: 103/……………/THU-ĐC                                                   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số Hồ sơ: 103/……………/THU-GH

PHIẾU GIAO NHẬN HỒ SƠ

Loại hồ sơ: Thu BHXH, BHYT bắt buộc

(Thời hạn giải quyết loại hồ sơ này: 10 ngày làm việc,

riêng hồ sơ điều chỉnh chức danh, mức lương, gia hạn thẻ: 05 ngày làm việc)

1. Tên đơn vị: ………………………………………………….. Mã đơn vị:…………………………….
2. Điện thoại: …………………………………………. Email:…………………………………………..

STT

Loại giấy tờ, biểu mẫu

Số lượng

I. Hồ sơ thu BHXH, BHYT khi có biến động:  
1. Danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT (mẫu D02-TS, 03 bản)  
– Trường hợp báo tăng lao động đóng BHXH, BHYT, hồ sơ bổ sung:  
1. Danh sách người lao động đề nghị cấp sổ BHXH, thẻ BHYT (mẫu A01a-TS, 03 bản)  
2. Tờ khai tham gia BHXH, BHYT đối với người tham gia BHXH lần đầu (mẫu A01-TS, 02 bản/người)  
3. Giấy xác nhận đã thu hồi sổ BHXH đối với ngươi đã hưởng trợ cấp BHXH 01 lần – nếu có (mẫu C15a-TS, 01 bản/người)  
– Trường hợp báo giảm lao động đóng BHXH, BHYT, hồ sơ bổ sung:  
1. Văn bản của đơn vị (mẫu D01b-TS)  
2. Thẻ BHYT còn thời hạn sử dụng (01 thẻ/người)  
3. Biên bản trả thẻ BHYT đối với trường hợp đơn vị đã nộp trước đó – nếu có (Bản chính)  
4. Quyết định/Thông báo chấm dứt hợp đồng lao động… (Bản sao, 01 bản/người) hoặc Quyết định/Thông báo chấm dứt hợp đồng lao động tập thể đính kèm danh sách (Bản sao)  
– Trường hợp điều chỉnh chức danh công việc, mức lương đóng BHXH, BHYT, hồ sơ bổ sung:  
1. Văn bản giải trình của đơn vị đối với trường hợp chậm điều chỉnh từ 03 tháng trở lên (mẫu D01b-TS)  
2. Quyết điều chỉnh chức danh công việc, Quyết định điều chỉnh tiền lương… (Bản sao, 01 bản/người)  
– Trường hợp truy thu BHXH, BHYT, hồ sơ bổ sung:  
1. Văn bản giải trình của đơn vị (mẫu D01b-TS)  
2. Bảng tính lãi truy thu BHXH, BHYT, BHTN – nếu có (mẫu D02b-TS, 02 bản)  
3. Văn bản xử lý vi phạm về BHXH, BHYT, BHTN của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền – nếu có (Bản sao)  
Lưu ý: Đơn vị phải lưu Hợp đồng lao động; Bảng thanh toán tiền lương, tiền công tháng ứng với thời gian truy thu để phục vụ công tác kiểm tra, đối chiếu khi cần thiết.  
II. Hồ sơ gia hạn thẻ BHYT:  
1. Văn bản đề nghị gia hạn thẻ BHYT của đơn vị (mẫu D01b-TS)  
2. Chứng từ nộp tiền – nếu có (Bản sao)  
– Trường hợp có thay đổi nơi đăng ký khám, chữa bệnh ban đầu, hồ sơ bổ sung:  
1. Danh sách đề nghị thay đổi thông tin của người tham gia BHXH, BHYT, BHTN (mẫu D07-TS, 03 bản).  
III . Hồ sơ khác:  
…. ………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………..  
IV. File dữ liệu: Chuyển bằng IMS;   £     bằng USB;   £      bằng email;     £  

Ngày trả kết quả: ……………./……………../……………..

Ngày trả kết quả hồ sơ điều chỉnh chức danh, mức lương: …………/…………../………… (Quá hạn trả hồ sơ 30 ngày, các đơn vị chưa đến nhận, cơ quan BHXH sẽ chuyển hồ sơ vào kho lưu trữ).

……………, ngày…… tháng…… năm……

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ                                                                             Người nộp hồ sơ

                        (Ký, ghi họ tên)                                                                                       (Ký, ghi họ tên)

 

Cấp thẻ BHYT bắt buộc

Số Hồ sơ: 102/……………/THU                                          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                                                                                                Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

PHIẾU GIAO NHẬN HỒ SƠ

Loại hồ sơ: Cấp thẻ BHYT bắt buộc

(Thời hạn giải quyết loại hồ sơ này: 10 ngày làm việc)

 

1. Tên đơn vị: ………………………………………………….. Mã đơn vị:…………………………….
2. Điện thoại: …………………………………………. Email:…………………………………………..

 

STT

Loại giấy tờ, biểu mẫu

Số lượng

I. Hồ sơ cấp thẻ BHYT cho đối tượng thuộc ngành Lao động, Thương binh và Xã hội quản lý; Thân nhân cán bộ, chiến sĩ Công An:

 

1. Danh sách Tăng, Giảm người chỉ tham gia BHYT (mẫu D03-TS, 03 bản)
– Trường hợp giảm, bổ sung:

 

1. Thẻ BHYT còn giá trị sử dụng (01 thẻ/người)
II. Hồ sơ cấp thẻ BHYT cho đối tượng trẻ em dưới 06 tuổi:  
1. Danh sách Tăng, Giảm người chỉ tham gia BHYT đối tượng trẻ em dưới 06 tuổi (mẫu D03-TS (TE), 03 bản)
– Trường hợp chuyển đi (Trẻ giảm) thì bổ sung:
1. Thẻ BHYT còn giá trị sử dụng (01 thẻ/Trẻ)
III. Hồ sơ cấp thẻ BHYT cho người đã hiến bộ phận cơ thể người cho y học:  
1. Chứng minh nhân dân (Bản sao có chứng thực, 01 bản/người)
2. Giấy xác nhận hiến bộ phận cơ thể người cho y học (Bản sao có chứng thực, 02 bản/người)
IV. Hồ sơ khác:
…. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
V. File dữ liệu: Chuyển bằng IMS;   £     bằng USB;   £      bằng email;     £  

 

 

Ngày trả kết quả: …………/…………../………….. (Quá hạn trả hồ sơ 30 ngày, các đơn vị chưa đến nhận, cơ quan BHXH sẽ chuyển hồ sơ này vào kho lưu trữ)

 

……………, ngày…… tháng…… năm……

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ                                                                             Người nộp hồ sơ

                        (Ký, ghi họ tên)                                                                                       (Ký, ghi họ tên)