Văn bản luật về Giao thông 2013

Số hiệu Chuyên ngành Hình thức văn bản Trích yếu nội dung Ngày ban hành Tình trạng
30/2013/NĐ-CP Hàng không Nghị Định Về kinh doanh vận chuyển hàng không và hoạt động hàng không chung 08/04/2013 Còn hiệu lực
28/2013/NĐ-CP Khác Nghị Định Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phổ biến, giáo dục pháp luật 04/04/2013 Còn hiệu lực
04/2013/TT-BGTVT Hàng Hải Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 07/2012/TT-BGTVT ngày 21/3/2012 của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định về chức danh, nhiệm vụ theo chức danh của thuyền viên và đăng ký thuyền viên làm việc trên tàu biển VN. 01/04/2013 Còn hiệu lực
03/2013/TT-BGTVT Đường thủy nội địa Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08/2012/TT-BGTVT ngày 23/3/2012 hướng dẫn thực hiện một số điều của Hiệp định giữa Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và Chính phủ Hoàng gia Campuchia về vận tải thủy 29/03/2013 Còn hiệu lực
26/2013/NĐ-CP Khác Nghị Định Về tổ chức và hoạt động của thanh tra ngành Xây dựng 29/03/2013 Còn hiệu lực
23/2013/NĐ-CP Khác Nghị Định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2011/NĐ-CP ngày 17/6/2011 của CP về lệ phí trước bạ 25/03/2013 Còn hiệu lực
634/QĐ-BTP Khác Quyết định Về việc ban hành Bộ tiêu chí và quy trình đánh giá hiệu quả thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước 22/03/2013 Còn hiệu lực
12/2013/TT-BCA Đường bộ Thông tư Sửa đổi, bố sung khoản 3 Điều 20 Thông tư số 36/2010/TT-BCA ngày 12/10/2010/quy định về đăng ký xe. 01/03/2013 Còn hiệu lực
475/QĐ-BGTVT Khác Quyết định Ban hành kế hoạch phổ biến giáo dục pháp luật năm 2013 của Bộ Giao thông vận tải 28/02/2013 Còn hiệu lực
355/QĐ-TTg Khác Quyết định Về việc phê duyệt điều chỉnh Chiến lược phát triển giao thông vận tải Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 25/02/2013 Còn hiệu lực
15/2013/NĐ-CP Khác Nghị Định VỀ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG 06/02/2013 Còn hiệu lực
16/2013/NĐ-CP Khác Nghị Định VỀ RÀ SOÁT, HỆ THỐNG HÓA VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 06/02/2013 Còn hiệu lực
04/2013/TTLT-BTP-BQP Khác Thông tư liên tịch Hướng dẫn thực h iện quản lý nhà nước về công tác bồi thường trong hoạt động thi hành án dân sự 01/02/2013 Còn hiệu lực
03/2013/TT-BTP Khác Thông tư Hướng dẫn thực hiện quản lý nhà nước về công tác bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính. 31/01/2013 Còn hiệu lực
168/QĐ-BGTVT Đường bộ Quyết định Về việc đính chính thông tư số 45/2012/TT-BGTVT ngày 23 tháng 10 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường trong sản xuất, lắp ráp xe mô tô, xe gắn máy 18/01/2013 Còn hiệu lực
10/2013/NĐ-CP Đường bộ Nghị Định QUY ĐỊNH VIỆC QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VÀ KHAI THÁC TÀI SẢN KẾT CẤU HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ 11/01/2013 Còn hiệu lực
05/2013/NĐ-CP Khác Nghị Định SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU QUY ĐỊNH VỀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 43/2010/NĐ-CP NGÀY 15 THÁNG 4 NĂM 2010 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP 09/01/2013 Còn hiệu lực
06/2013/NĐ-CP Khác Nghị Định Quy định về bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp 09/01/2013 Còn hiệu lực
01/2013/TT-BGTVT Đường sắt Thông tư Quy định về đăng ký phương tiện giao thông đường sắt 08/01/2013 Còn hiệu lực
27/QĐ-BGTVT Khác Quyết định Ban hành Kế hoạch kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa VBQPPL trong lĩnh vực GTVT năm 2013 05/01/2013 Còn hiệu lực
03/2013/NĐ-CP Khác Nghị Định QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ QUYẾT SỐ 49/2010/QH12 NGÀY 19 THÁNG 6 NĂM 2010 CỦA QUỐC HỘI VỀ DỰ ÁN, CÔNG TRÌNH QUAN TRỌNG QUỐC GIA TRÌNH QUỐC HỘI QUYẾT ĐỊNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ 04/01/2013 Còn hiệu lực
01/2013/NĐ-CP Khác Nghị Định Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lưu trữ 03/01/2013 Còn hiệu lực
12/QĐ-BGTVT Khác Quyết định Về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật về giao thông vận tải hết hiệu lực thi hành 6 tháng cuối năm 2012 02/01/2013 Còn hiệu lực

Luật sư tư vấn – Công ty luật Hưng Nguyên – Văn phòng luật tại Hà Nội

Công ty luật Hưng Nguyên giới thiệu một số văn bản luật về Môi trường

Công ty luật tại Hà Nội – Văn phòng luật sư Hưng Nguyên giới thiệu một số văn bản luật về môi trường

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
27/2013/NĐ-CP 29/03/2013 Quy định điều kiện của tổ chức hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường
25/2013/NĐ-CP 29/03/2013 Về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải
18/2013/QĐ-TTg 29/03/2013 Về cải tạo, phục hồi môi trường và ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản
21/2013/NĐ-CP 04/03/2013 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường
08/2013/QĐ-UBND 01/02/2013 Về việc phân định các nhiệm vụ chi về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
2/2013/QĐ-TTg 14/01/2013 Ban hành Quy chế hoạt động ứng phó sự cố tràn dầu
11/2013/NĐ-CP 14/01/2013 Về quản lý đầu tư phát triển đô thị
04/2013/QĐ-TTg 14/01/2013 Về thẩm quyền Quyết định danh mục và biện pháp xử lý cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng
44/2012/QĐ-UBND Về việc thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn thành phố Hà Nội
30/2012/TT-BKHCN 28/12/2012 Quy định yêu cầu về an toàn hạt nhân đối với thiết kế nhà máy điện hạt nhân
56/2012/TT-BGTVT 27/12/2012 Quy định về kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ

Văn phòng luật sư tại Hà Nội – Công ty luật Hưng Nguyên