Kết quả CCHC thể hiện năng lực lãnh đạo cơ quan hành chính

Thủ tướng Chính phủ vừa có Chỉ thị số 07/CT -TTg yêu cầu các bộ, ngành, địa phương đẩy mạnh thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính (CCHC) Nhà nước giai đoạn 2011-2020.

Chỉ thị nêu rõ, người đứng đầu cơ quan hành chính Nhà nước các cấp chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện có hiệu quả Chương trình tổng thể CCHC Nhà nước giai đoạn 2011-2020; đảm bảo chất lượng của kế hoạch CCHC hằng năm. Đồng thời, xác định rõ kết quả cụ thể phải đạt được, những nhiệm vụ phải thực hiện gắn với trách nhiệm của các cá nhân, cơ quan, đơn vị chủ trì thực hiện và bố trí nguồn lực bảo đảm cho việc thực hiện; tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá nghiêm túc, trung thực, khách quan kết quả thực hiện CCHC theo quy định của Bộ Nội vụ.

Theo đó, kết quả CCHC hằng năm của bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và UBND các cấp là cơ sở quan trọng để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ, năng lực lãnh đạo, điều hành và trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp và là một trong những tiêu chí đánh giá, bình xét danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng cho tập thể, cá nhân.

Đặc biệt, theo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, để đổi mới cơ bản quy trình xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) và tiếp tục nâng cao chất lượng xây dựng, ban hành thể chế, đảm bảo tính khả thi, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các bộ, cơ quan có liên quan soạn thảo, trình Chính phủ Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 24/2009/NĐ-CP ngày 5/3/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật theo hướng bổ sung các quy định về đánh giá tác động đối với văn bản quy phạm pháp luật của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, HĐND, UBND và văn bản pháp luật khác có cơ chế, chính sách của các cơ quan này.

Đồng thời, thiết lập hệ thống cơ chế kiểm soát chất lượng đánh giá tác động đối với VBQPPL và các văn bản luật khác có cơ chế, chính sách do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, HĐND, UBND ban hành, liên tịch ban hành hoặc trình cơ quan, người có thẩm quyền ban hành.

Thủ tướng cũng giao Bộ Tư pháp khẩn trương xây dựng, trình Chính phủ Dự án Luật Ban hành quyết định hành chính nhằm khắc phục những hạn chế trong việc ban hành và thi hành các quyết định hành chính hiện nay; xây dựng, trình Chính phủ Đề án thí điểm cơ chế kiểm soát tập trung việc ban hành thông tư, thông tư liên tịch trong những lĩnh vực liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích của cá nhân, tổ chức.

Để tạo thuận lợi hơn nữa cho người dân, DN, Thủ tướng yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và UBND các cấp triển khai mạnh mẽ công tác cải cách thủ tục hành chính; tiếp tục rà soát, đơn giản hóa và công khai thủ tục hành chính ở tất cả các ngành, lĩnh vực theo quy định của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; thực hiện có hiệu quả việc giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông, một cửa liên thông hiện đại.

Công ty Luật Hưng Nguyên – theo Lan Phương