Thủ tục khiếu nại về đất đai theo quy định của pháp luật Việt Nam

0
Có 32 lượt xem

Thủ tục khiếu nại về đất đai theo quy định của pháp luật Việt Nam

1. Căn cứ pháp lý:

 • Luật Đất đai 2013 (đã được sửa đổi, bổ sung bởi Luật Đất đai 2023)
 • Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 14/03/2014 của Chính phủ quy định chi tiết về tổ chức thực hiện và giải quyết khiếu nại đất đai.

2. Đối tượng có quyền khiếu nại:

 • Người sử dụng đất;
 • Người có quyền lợi liên quan đến sử dụng đất.

3. Lý do khiếu nại:

 • Quyết định hành chính, hành vi hành chính của cơ quan nhà nước về đất đai trái pháp luật, xâm phạm đến quyền, lợi ích hợp pháp của người khiếu nại.
 • Hành vi của cá nhân, tổ chức xâm phạm đến quyền, lợi ích hợp pháp của người khiếu nại về đất đai.

4. Thời hạn khiếu nại:

 • Trong vòng 02 tháng kể từ ngày biết được quyết định hành chính, hành vi hành chính trái pháp luật.
 • Trong vòng 06 tháng kể từ ngày xảy ra hành vi xâm phạm đến quyền, lợi ích hợp pháp của người khiếu nại về đất đai.

5. Thủ tục khiếu nại:

Bước 1: Lập đơn khiếu nại

 • Người khiếu nại lập đơn khiếu nại theo mẫu quy định tại Nghị định số 43/2014/NĐ-CP.
 • Nội dung đơn khiếu nại cần nêu rõ:
  • Thông tin về người khiếu nại;
  • Lý do khiếu nại;
  • Yêu cầu của người khiếu nại;
  • Tài liệu chứng minh cho đơn khiếu nại.

Bước 2: Nộp đơn khiếu nại

 • Người khiếu nại nộp đơn khiếu nại cho cơ quan có thẩm quyền giải quyết khiếu nại theo quy định:
  • Đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính của cơ quan nhà nước về đất đai: Nộp cho cơ quan hành chính nhà nước cấp trên trực tiếp cơ quan đã ban hành quyết định hành chính, hành vi hành chính.
  • Đối với hành vi của cá nhân, tổ chức xâm phạm đến quyền, lợi ích hợp pháp của người khiếu nại về đất đai: Nộp cho Ủy ban nhân dân cấp xã nơi xảy ra hành vi xâm phạm.

Bước 3: Giải quyết khiếu nại

 • Cơ quan có thẩm quyền giải quyết khiếu nại xem xét, giải quyết khiếu nại theo quy định của pháp luật.
 • Trong quá trình giải quyết khiếu nại, cơ quan có thẩm quyền giải quyết khiếu nại có thể mời người khiếu nại, người có liên quan đến khiếu nại và những người khác có quyền, nghĩa vụ liên quan đến khiếu nại đến để trao đổi, thu thập thông tin, làm rõ nội dung khiếu nại.
 • Cơ quan có thẩm quyền giải quyết khiếu nại có trách nhiệm giải quyết khiếu nại trong thời hạn theo quy định của pháp luật.

Bước 4: Kháng nghị

 • Người khiếu nại có quyền kháng nghị quyết định giải quyết khiếu nại của cơ quan có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần đầu trong vòng 15 ngày kể từ ngày nhận được quyết định.
 • Đơn kháng nghị phải được lập theo mẫu quy định và nộp cho cơ quan có thẩm quyền giải quyết kháng nghị.

Lưu ý:

 • Người khiếu nại phải có đủ điều kiện, căn cứ để khiếu nại.
 • Đơn khiếu nại phải được lập đúng theo mẫu quy định.
 • Người khiếu nại phải nộp đầy đủ các tài liệu chứng minh cho đơn khiếu nại.

Ngoài ra, bạn cũng có thể tham khảo thêm một số thông tin hữu ích sau:

 • Bộ luật Dân sự 2015
 • Cổng thông tin điện tử của Bộ Tài nguyên và Môi trường