Văn bản Luật về đất đai và nhà ở 2012

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
01/2013/QĐ-UBND 04/01/2013 Về việc ban hành Quy chế quản lý sử dụng nhà chung cư trên địa bàn thành phố Hà Nội
34/2012/QĐ-UBND 28/12/2012 V/v ban hành Quy định giá các loại đất năm 2013 trên địa bàn tỉnh Hà Nam
40/2012/QĐ-UBND 21/12/2012 Về giá các loại đất năm 2013 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
19/2012/QĐ-UBND 19/12/2012 Về việc ban hành quy định chế độ miễn, giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với cơ sở thực hiện xã hội hóa sử dụng đất đô thị, đất ở trên địa bàn tỉnh Thái Bình
45/2012/QĐ-UBND 26/11/2012 Ban hành Quy định giá bồi thường tài sản, vật kiến trúc trên đất khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
3852/2012/QĐ-UBND 20/11/2012 Về việc phê duyệt điều chỉnh tỷ lệ (%) phân chia nguồn thu từ tiền sử dụng đất tại các khu tái định cư trong Khu kinh tế Nghi Sơn
33/2012/QĐ-UBND 20/11/2012 Về việc: ban hành quy chế đấu giá quyền thuê diện tích kinh doanh dịch vụ tại các nhà chung cư tái định cư và nhà ở xã hội được đầu tư từ nguồn vốn ngân sách Nhà nước trên địa bàn thành phố Hà Nội
3834/2012/QĐ-UBND 16/11/2012 Về việc bổ sung quy định giá đất ở năm 2012 tại cáac khu tái định cư trong Khu kinh tế Nghi Sơn
24/2012/QĐ-UBND 15/11/2012 Về việc ban hành cách xác định giá đất khi áp dụng Bảng giá đất hàng năm đối với một số trường hợp trên địa bàn tỉnh Gia Lai
32/2012/QĐ-UBND 12/11/2012 Về việc: ban hành Quy định về quản lý, sử dụng nhà thuộc sở hữu nhà nước sử dụng vào mục đích kinh doanh; dịch vụ trên địa bàn thành phố Hà Nội
60/2012/QĐ-UBND 07/11/2012 Điều chỉnh, bổ sung một số nội dung của Quyết định số 22/2009/QĐ-UBND ngày 22/9/2009 của UBND tỉnh về việc ban hành đơn giá đo đạc địa chính, đăng ký quyền sử dụng đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
29/2012/QĐ-UBND 03/10/2012 Về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quyết định số 23/2009/QĐ-UBND ngày 08/4/2009 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
21/2012/QĐ-UBND 03/10/2012 Ban hành Quy định tiêu chuẩn, đối tượng, điều kiện giao đất xây dựng nhà ở cho người có thu nhập thấp tại khu vực đô thị
17/2012/QĐ-UBND 17/09/2012 V/v ban hành một số quy định về hỗ trợ, khuyến khích đầu tư nhà ở cho người có thu nhập thấp tại khu vực đô thị; nguyên tắc lựa chọn đối tượng được mua, được thuê, thuê mua nhà ở cho người có thu nhập thấp tại khu vực đô thị trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
33/2012/QĐ-UBND 06/09/2012 Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 04/2011/QĐ-UBND ngày 20/01/2011 của UBND tỉnh về việc ban hành tỷ lệ phần trăm (%) để xác định đơn giá thuê đất trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
33/2012/QĐ-UBND 17/08/2012 Về việc quy định mức thu, nộp, chế độ quản lý và sử dụng phí tham gia đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
40/2012/QĐ-UBND 02/08/2012 Ban hành một số quy định chung về Quy chế bán đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
29/2012/QĐ-UBND 02/08/2012 Ban hành giá cho thuê nhà ở xã hội, nhà ở sinh viên được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
31/2012/QĐ-UBND 27/07/2012 Về việc bổ sung Quyết định số 13/2012/QĐ-UBND ngày 16/5/2012 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc ban hành Bảng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2012 trên địa bàn huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng
18/2012/QĐ-UBND 16/07/2012 Về việc ban hành Quy định về hoạt động của Quỹ phát triển nhà ở xã hội tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
15/2012/QĐ-UBND 04/07/2012 Ban hành quy định về xác định đơn giá cho thuê đất trên địa bàn thành phố Hà Nội
26/2012/QĐ-UBND 03/07/2012 Ban hành đơn giá thuê đất, thuê mặt nước ngoài khu công nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
21/2012/QĐ-UBND 03/07/2012 Ban hành Quy định hệ số điều chỉnh giá đất để thu tiền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân đối với diện tích đất ở đang sử dụng vượt hạn mức trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
18/2012/QĐ-UBND 28/06/2012 Quy định hệ số trượt giá đối với đơn giá bồi thường là: nhà cửa, vật kiến trúc và các tài sản khác quy định tại Phụ lục số 01 kèm theo Quyết định số 23/2010/QĐ-UBND ngày 30/9/2010 của UBND tỉnh
27/2012/QĐ-UBND 12/06/2012 Ban hành Quy định một số chính sách hỗ trợ, ưu đãi đối với dự án nhà ở cho người có thu nhập thấp tại khu vực đô thị và nhà ở cho công nhân lao động tại các khu kinh tế, khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
08/2012/QĐ-UBND 11/06/2012 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 04/2010/QĐ-UBND ngày 29 tháng 01 năm 2010 của UBND tỉnh ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Cà Mau
09/2012/QĐ-UBND 06/06/2012 Về việc ban hành Quy định công tác thi hành quyết định có hiệu lực pháp luật trong quản lý đất đai của cơ quan nhà nước có thẩm quyền trên địa bàn tỉnh An Giang
22/2012/QĐ-UBND 30/05/2012 Điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 83/2011/QĐ-UBND ngày 19 tháng 12 năm 2011 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc quy định giá các loại đất năm 2012 trên địa bàn huyện Di Linh – tỉnh Lâm Đồng
21/2012/QĐ-UBND 25/05/2012 Về việc phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất năm 2012 trên địa bàn huyện Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng
19/2012/QĐ-UBND 21/05/2012 Về việc phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất năm 2012 trên địa bàn huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng
18/2012/QĐ-UBND 21/05/2012 Về việc ban hành Bảng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2012 trên địa bàn huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng
17/2012/QĐ-UBND 21/05/2012 Về việc phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất năm 2012 trên địa bàn huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng
16/2012/QĐ-UBND 21/05/2012 Về việc phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất năm 2012 trên địa bàn huyện Đạ Tẻh, tỉnh Lâm Đồng
15/2012/QĐ-UBND 21/05/2012 Về việc phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất năm 2012 trên địa bàn huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng
14/2012/QĐ-UBND 21/05/2012 Về việc phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất năm 2012 trên địa bàn thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng
13/2012/QĐ-UBND 16/05/2012 Về việc ban hành Bảng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2012 trên địa bàn huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng
12/2012/QĐ-UBND 16/05/2012 Về việc ban hành Bảng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2012 trên địa bàn huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng
11/2012/QĐ-UBND 16/05/2012 Về việc phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất năm 2012 trên địa bàn huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng
10/2012/QĐ-UBND 16/05/2012 Về việc ban hành Bảng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2012 trên địa bàn thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng
09/2012/QĐ-UBND 16/05/2012 Về việc phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất năm 2012 trên địa bàn huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng
08/2012/QĐ-UBND 16/05/2012 Về việc ban hành Bảng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2012 trên địa bàn huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng
05/2012/QĐ-UBND 20/04/2012 Quy định hệ số điều chỉnh giá đất tính thu tiền sử dụng đất ở đối với hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Cà Mau
07/2012/QĐ-UBND 28/03/2012 Về việc sửa đổi một số điều của Quy định về chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí thẩm định cấp quyền sửa dụng đất ban hành kèm theo Quyết định số 23/2007/QĐ-UBND ngày 11/5/2007 của UBND tỉnh
06/2012/QĐ-UBND 23/03/2012 Về việc Ban hành Quy định hỗ trợ đất dịch vụ cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh có đất nông nghiệp bị thu hồi  từ ngày 01/01/2009 đến 31/12/2015
07/2012/QĐ-UBND 21/03/2012 Ban hành khung giá dịch vụ nhà chung cư trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
11/2012/QĐ-UBND 15/03/2012 Quy định về quản lý, khai thác đất đắp nền công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
03/2012/QĐ-UBND 15/03/2012 Về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất (K) để tính thu tiền sử dụng đất, xác định đơn giá thuê đất trên địa bàn tỉnh
03/2012/QĐ-UBND 09/03/2012 Về việc ban hành Quy định đơn giá thuê đất, thuê mặt nước trên địa bàn tỉnh Điện Biên
5/2012/QĐ-UBND 08/03/2012 Về việc ban hành Bảng giá làm căn cứ tính lệ phí trước bạ đối với nhà và thuế thu nhập cá nhân đối với việc chuyển nhượng nhà trên địa bàn thành phố Hà Nội
03/2012/QĐ-UBND 05/03/2012 Về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định tại Bộ đơn giá bồi thường đối với tài sản khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hòa Bình ban hành kèm theo Quyết định số 19/2011/QĐ-UBND ngày 19/9/2011