Tờ khai đăng ký kết hôn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

1

TỜ KHAI ĐĂNG KÝ KẾT HÔN

 

Kính gửi:………………………………………………………………………

2

Người khai Bên nam

Bên nữ

Họ và tên
Ngày, tháng, năm sinh
Dân tộc
Quốc tịch
Nơi thường trú/tạm trú
Số Giấy CMND/Hộ chiếu/ Giấy tờ hợp lệ thay thế
Kết hôn lần thứ mấy

Chúng tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, việc kết hôn của chúng tôi không vi phạm quy định của Luật Hôn nhân và gia đình Việt Nam và chịu trách nhiệm trước pháp luật về cam đoan của mình.

Đề nghị…………………………………………………………………………………………………..đăng ký.

………………………………., ngày……………tháng ……………năm……………

 

Xác nhận về tình trạng hôn nhân (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên)

của cơ quan có thẩm quyền

……………………………………………….

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

Xác nhận này có giá trị trong thời hạn 6 tháng,

kể từ ngày xác nhận.

Ngày……….tháng……….năm……….

NGƯỜI KÝ GIẤY XÁC NHẬN

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)

…………………………..

 Bên nam…………………………..

 

 

 

 

 

 

 Bên nữ …………………………..

 

 

 

 

 

 

Chú thích:

(1) (2) Trường hợp làm thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài, thì phải dán ảnh của hai bên nam, nữ

 

Luật sư hà nội, công ty luật hà nội, văn phòng luật hà nội