Luật sư tư vấn về lĩnh vực đầu tư

0
Có 2,134 lượt xem

Luật sư tư vấn về lĩnh vực đầu tư

Câu hỏi: Từ năm 2006, Luật Đầu tư đã cho phép các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài hoạt động theo hình thức công ty cổ phần. Chúng tôi là doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài đã được cấp Giấy phép đầu tư trước năm 2006. Hiện nay, Công ty chúng tôi có nhu cầu chuyển đổi hình thức đầu tư sang Công ty cổ phần. Xin hỏi các thủ tục đăng ký vốn điều lệ của Công ty 100% vốn đầu tư nước ngoài khi chuyển đổi thành Công ty cổ phần?

Trả lời:
Khoản 6 Điều 4 Luật Doanh nghiệp quy định: “vốn điều lệ là số vốn do các thành viên, cổ đông góp hoặc cam kết trong một thời gian nhất định và được ghi vào Điều lệ công ty”.
Khoản 4 Điều 6 Nghị định số 102/2010/NĐ-CP ngày 01/10/2010 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp quy định: “vốn điều lệ của công ty cổ phần là tổng giá trị mệnh giá số cổ phần đã phát hành. Số cổ phần đã phát hành là số cổ phần mà các cổ đông đã thanh toán đủ cho công ty. Tại thời điểm đăng ký kinh doanh thành lập doanh nghiệp, vốn điều lệ của công ty cổ phần là tổng giá trị mệnh giá các cổ phần do các cổ đông sáng lập và các cổ đông phổ thông khác đã đăng ký mua và được ghi trong điều lệ công ty; số cổ phần này phải được thanh toán đủ trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp”.
Đồng thời, khoản 4 Điều 40 Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp quy định: “vốn điều lệ của công ty cổ phần không bao gồm giá trị của số cổ phần được quyền chào bán”.
Do vậy, việc xác định vốn điều lệ của công ty cổ phần tại thời điểm đăng ký doanh nghiệp cần căn cứ quy định nêu trên. Trong quá trình hoạt động, trường hợp công ty tăng, giảm vốn điều lệ hoặc thay đổi tỷ lệ góp vốn, đề nghị thực hiện theo quy định của Điều 40 Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.
Đề nghị Công ty liên hệ với các cơ quan chức năng của UBND tỉnh nơi Công ty đặt trụ sở chính để được hướng dẫn cụ thể về việc thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết đối với việc chuyển đổi loại hình doanh nghiệp./.

Luật sư hà nội, dịch vụ luật sư hà nội, công ty luật hà nội, văn phòng luật sư hà nội, luật sư tư vấn tại hà nội, luật sư giỏi tại hà nội