Luật sư tại Hà Nội tư vấn cho doanh nghiệp chế xuất có thể mở chi nhánh, văn phòng đại diện

0
Có 2,077 lượt xem

Câu hỏi: Công ty chúng tôi là doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài trong khu chế xuất Tân Thuận và được công nhận là doanh nghiệp chế xuất. Hiện nay, Công ty chúng tôi muốn mở thêm chi nhánh bán hàng ở ngoài khu chế xuất để thực hiện việc bán hàng nội địa có được không?

Trả lời:
Theo quy định tại khoản 2 Điều 37 Luật Doanh nghiệp, chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, ngành nghề kinh doanh của chi nhánh phải phù hợp với ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp.
Khoản 5 Điều 37 Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 quy định “Doanh nghiệp có quyền lập chi nhánh, văn phòng đại diện ở trong nước và nước ngoài. Doanh nghiệp có thể đặt một hoặc nhiều văn phòng đại diện, chi nhánh tại một địa phương theo địa giới hành chính. Do vậy, về nguyên tắc, doanh nghiệp chế xuất có thể mở chi nhánh, văn phòng đại diện tại một địa phương khác. Thủ tục đăng ký hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện thực hiện theo điều 33 Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ, chức năng hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện được quy định tại các khoản 1, 2 và 4, Điều 37 Luật Doanh nghiệp.
Hiện nay, pháp luật hiện hành về doanh nghiệp và đầu tư chưa có quy định cụ thể về chi nhánh của doanh nghiệp chế xuất. Pháp luật hiện hành cũng không có quy định hạn chế việc doanh nghiệp chế xuất mở chi nhánh hoạt động ở ngoài khu chế xuất. Tuy nhiên, căn cứ quy định nêu trên của Luật Doanh nghiệp, doanh nghiệp chế xuất có thể mở chi nhánh hoạt động ở ngoài khu chế xuất và quan hệ giữa doanh nghiệp chế xuất với chi nhánh nội địa là quan hệ xuất nhập khẩu. Việc mua bán hàng hóa giữa doanh nghiệp chế xuất và chi nhánh phải thực hiện thủ tục hải quan và tuân thủ các nghĩa vụ tài chính theo quy định đối với hàng hóa xuất nhập khẩu./.
Vụ Quản lý các khu kinh tế

Luật sư tư vấn Công ty luật Hưng Nguyên – Văn phòng luật sư Hà Nội