Khiếu nại đất đai được quy định như thế nào trong pháp luật Việt Nam?

0
Có 21 lượt xem

Quy trình khiếu nại đất đai được quy định chi tiết trong Luật Khiếu nại 2011Luật Đất đai 2013. Dưới đây là những điểm chính bạn cần nắm rõ:

1. Đối tượng có quyền khiếu nại:

 • Người sử dụng đất: Bao gồm cá nhân, hộ gia đình, tổ chức được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai.
 • Người có quyền lợi liên quan đến sử dụng đất: Bao gồm chủ sở hữu đất, người sử dụng đất chung, người có quyền thừa kế đất, người có quyền thế chấp đất, chủ nợ có quyền thu hồi đất theo hợp đồng thế chấp, người có quyền lưu giữ đất, người có quyền sử dụng nước mặt, nước dưới đất gắn liền với đất.

2. Lý do khiếu nại:

 • Quyết định hành chính, vi phạm hành chính về đất đai trái pháp luật, xâm phạm đến quyền, lợi ích hợp pháp của người khiếu nại.
 • Việc giải quyết khiếu nại, tố cáo về đất đai của cơ quan hành chính nhà nước không đúng quy định của pháp luật.

3. Thời hạn khiếu nại:

 • Trong vòng 01 tháng kể từ ngày biết được quyết định hành chính, hành vi hành chính về đất đai hoặc ngày hết thời hạn thực hiện nghĩa vụ hành chính mà cơ quan hành chính nhà nước chưa thực hiện.
 • Trường hợp có lý do chính đáng thì thời hạn khiếu nại có thể kéo dài thêm nhưng không quá 02 tháng.

4. Cấp thẩm quyền giải quyết khiếu nại:

 • Cấp xã: Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn.
 • Cấp huyện: Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.
 • Cấp tỉnh: Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
 • Cấp Trung ương: Thủ tướng Chính phủ.

5. Thủ tục khiếu nại:

 • Người khiếu nại lập đơn khiếu nại theo mẫu quy định, nêu rõ nội dung khiếu nại, lý do khiếu nại, yêu cầu giải quyết và gửi đến cơ quan có thẩm quyền.
 • Cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận đơn khiếu nại và giải quyết trong thời hạn quy định.
 • Người khiếu nại có quyền tham gia giải quyết khiếu nại, trình bày ý kiến, cung cấp bằng chứng và giám sát việc giải quyết khiếu nại.

6. Quyết định giải quyết khiếu nại:

 • Cơ quan có thẩm quyền giải quyết khiếu nại xem xét đơn khiếu nại, xác minh nội dung khiếu nại, làm rõ nguyên nhân và đưa ra quyết định giải quyết.
 • Quyết định giải quyết khiếu nại phải đúng pháp luật, hợp lý, công bằng, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của người khiếu nại.

7. Kháng nghị quyết định giải quyết khiếu nại:

 • Người khiếu nại có quyền kháng nghị quyết định giải quyết khiếu nại nếu cho rằng quyết định đó chưa đúng pháp luật, xâm phạm đến quyền, lợi ích hợp pháp của mình.
 • Đơn kháng nghị phải được gửi đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết kháng nghị trong vòng 01 tháng kể từ ngày nhận được quyết định giải quyết khiếu nại.

Lưu ý:

 • Người khiếu nại cần có đầy đủ bằng chứng chứng minh cho nội dung khiếu nại của mình.
 • Nên tham khảo ý kiến của luật sư để được tư vấn và hỗ trợ trong việc khiếu nại đất đai.

Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm thông tin chi tiết về quy trình khiếu nại đất đai tại các văn bản pháp luật sau:

 • Luật Khiếu nại 2011
 • Luật Đất đai 2013

Hy vọng những thông tin này hữu ích cho bạn!