Giải quyết tranh chấp đất thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh

0
Có 5,396 lượt xem
Giải quyết tranh chấp đất thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh (lần đầu).
1. Trình tự thực hiện: 
– Người có đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp nộp đơn tại Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.
– Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giao trách nhiệm cơ quan tham mưu giải quyết.
– Cơ quan tham mưu có nhiệm vụ thẩm tra, xác minh vụ việc, tổ chức cuộc họp các ban, ngành có liên quan để tư vấn giải quyết tranh chấp đất đai (nếu cần thiết) và hoàn chỉnh hồ sơ trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành quyết định giải quyết tranh chấp đất đai.
– Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành quyết định giải quyết tranh chấp hoặc quyết định công nhận hòa giải thành, gửi cho các bên tranh chấp, các tổ chức, cá nhân có quyền và nghĩa vụ liên quan.
2. Cách thức thực hiện:
– Người có đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp nộp đơn tại Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.
3. Thành phần, số lượng hồ sơ:
– Đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp đất đai;
– Biên bản hòa giải tại Ủy ban nhân dân cấp xã; biên bản làm việc với các bên tranh chấp và người có liên quan của cấp xã; biên bản kiểm tra hiện trạng đất tranh chấp của cấp xã; biên bản cuộc họp ban, ngành có liên quan để tư vấn giải quyết tranh chấp đất đai đối với trường hợp hòa giải không thành; biên bản hòa giải trong quá trình giải quyết tranh chấp;
– Trích lục bản đồ, hồ sơ địa chính qua các thời kỳ liên quan đến diện tích đất tranh chấp và các tài liệu làm chứng cứ, chứng minh trong quá trình sử dụng đất;
– Báo cáo kết quả xem xét xác minh, đề xuất giải quyết và dự thảo quyết định giải quyết tranh chấp hoặc dự thảo quyết định công nhận hòa giải  tranh chấp đất đai thành.
4. Thời hạn giải quyết:
– Thời hạn kiểm tra hồ sơ: Trường hợp nhận hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ thì trong thời gian tối đa 03 ngày, cơ quan tiếp nhận, xử lý hồ sơ phải thông báo và hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.
– Thời hạn giải quyết không quá 60 ngày;
Đối với các xã miền núi thì thời gian thực hiện được tăng thêm 15 ngày, tổng thời gia không quá 75 ngày.
5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:
Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư.
6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
– Cơ quan có thẩm quyền quyết định giải quyết: Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang.
– Cơ quan phối hợp: Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã, các Phòng, Ban của Ủy ban nhân dân tỉnh.
-Cơ quan thực hiện: Sở Tài nguyên và Môi trường.
7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:
Quyết định giải quyết tranh chấp hoặc quyết định công nhận hòa giải tranh chấp đất đai thành.
8Lệ phí: không quy định.
9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  không quy định
10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Trường hợp tranh chấp đất đai mà diện tích tranh chấp không có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc không có giấy tờ theo quy định tại Điều 100 Luật Đất đai, Điều 18 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 hoặc Điều 15 Thông tư số 02/2015/TT-BTNMT ngày 27/01/2015
11Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
– Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đất đai.
– Luật Đất đai năm 2013.

Tác giả bài viết: So TN&MT