Chuyển đổi đất trồng cây lâu năm sang đất ở

0
Có 68 lượt xem

Chuyển đổi đất trồng cây lâu năm sang đất ở

Căn cứ pháp lý:

 • Luật Đất đai 2013
 • Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 14/6/2014 quy định về điều kiện, trình tự, thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất
 • Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn về hồ sơ, trình tự, thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất

Điều kiện chuyển đổi đất trồng cây lâu năm sang đất ở:

 • Đất trồng cây lâu năm phải thuộc diện tích đất được phép chuyển mục đích sử dụng đất theo quy hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt.
 • Diện tích đất trồng cây lâu năm chuyển đổi sang đất ở phải đáp ứng các tiêu chuẩn về diện tích tối thiểu quy định tại Nghị định số 43/2014/NĐ-CP.
 • Người sử dụng đất phải có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật về nhà ở.
 • Người sử dụng đất phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật trước khi được cấp giấy phép chuyển mục đích sử dụng đất.

Hồ sơ chuyển đổi đất trồng cây lâu năm sang đất ở:

 • Đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất:
  • Đơn phải ghi rõ họ, tên, địa chỉ của người sử dụng đất; diện tích, vị trí, thửa đất; mục đích sử dụng đất hiện tại và mục đích sử dụng đất sau khi chuyển đổi.
  • Đơn phải có chữ ký, đóng dấu của người sử dụng đất.
 • Giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất:
  • Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) hoặc Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở (sổ hồng).
  • Giấy tờ khác chứng minh quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật.
 • Bản đồ thửa đất:
  • Bản đồ thửa đất do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp.
 • Khóa trình sử dụng đất:
  • Khóa trình sử dụng đất do cơ quan nhà nước có thẩm quyền lập.
 • Văn bản chấp thuận chuyển mục đích sử dụng đất (nếu có):
  • Văn bản chấp thuận chuyển mục đích sử dụng đất do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp.
 • Các giấy tờ khác (nếu có):
  • Giấy tờ chứng minh nguồn gốc đất (nếu có).
  • Giấy tờ chứng minh việc sử dụng đất (nếu có).
  • Ý kiến của cơ quan chuyên môn về bảo vệ môi trường (nếu có).
  • Ý kiến của cơ quan quản lý tài nguyên nước (nếu có).

Trình tự, thủ tục chuyển đổi đất trồng cây lâu năm sang đất ở:

1. Nộp hồ sơ:

 • Người sử dụng đất nộp hồ sơ chuyển đổi đất trồng cây lâu năm sang đất ở tại Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi có thửa đất.

2. Thẩm tra hồ sơ:

 • Ủy ban nhân dân cấp huyện thẩm tra hồ sơ trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.

3. Xem xét, quyết định:

 • Ủy ban nhân dân cấp huyện xem xét, quyết định cho phép hoặc không cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc thời hạn thẩm tra hồ sơ.

4. Cấp giấy phép chuyển mục đích sử dụng đất:

 • Nếu được phép chuyển mục đích sử dụng đất, Ủy ban nhân dân cấp huyện cấp giấy phép chuyển mục đích sử dụng đất cho người sử dụng đất.

5. Cập nhật thông tin vào hệ thống thông tin đất đai:

 • Ủy ban nhân dân cấp huyện cập nhật thông tin về việc chuyển mục đích sử dụng đất vào hệ thống thông tin đất đai.

Lưu ý:

 • Thời gian hoàn thành thủ tục chuyển đổi đất trồng cây lâu năm sang đất ở có thể thay đổi tùy theo từng trường hợp cụ thể.
 • Người sử dụng đất phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật trước khi được cấp giấy phép chuyển mục đích sử dụng đất.
 • Việc chuyển đổi đất trồng cây lâu năm sang đất ở phải tuân thủ quy hoạch sử dụng đất và các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.