Chức năng nhiệm vụ của Đội Quản lý trật tự đô thị quận-huyện

0
Có 22,171 lượt xem

Chức năng nhiệm vụ của Đội Quản lý trật tự đô thị quận-huyện

1. Chức năng :

Đội quản lý trật tự đô thị quận trực thuộc Ủy ban nhân dân quận có chức năng giúp Ủy ban nhân dân quận thực hiện quản lý nhà nước trong việc thực hiện và tổ chức thi hành các Quyết định về quản lý người lang thang xin ăn, sinh sống nơi công cộng trên địa bàn; xử phạt các hành vi vi phạm hành chính về vệ sinh môi trường; về giao thông đường bộ; về quản lý và sử dụng đất đai; về hoạt động xây dựng, quản lý nhà và công trình kỹ thuật hạ tầng đô thị, đặc biệt các hành vi xây dựng không có giấy phép, xây dựng sai giấy phép, lấn chiếm đất do nhà nước trực tiếp quản lý; đất lộ giới đường bộ; chỉ giới đường sông, rạch, ao, hồ; công trình công cộng và hành lang an toàn.

 2. Nhiệm vụ:

Đội quản lý trật tự đô thị  quận có nhiệm vụ và quyền hạn chủ yếu như sau :

– Giúp Ủy ban nhân dân quận tổ chức kiểm tra, kịp thời phát hiện,  lập biên bản yêu cầu tổ chức và cá nhân đình chỉ ngay các hành vi vi phạm hành chính trong các lĩnh vực :

+Về trật tự giao thông đường bộ trên địa bàn quận đối với hành vi lấn chiếm lòng lề đường theo Nghị định số 152/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về giao thông đường bộ;

 +Về Đất đai theo Luật Đất đai ngày 26/11/2003 và Nghị định số 182/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai;

 +Về hoạt động xây dựng theo Luật Xây dựng ngày 26/11/2003 và  Nghị định số 126/2004/NĐ-CP ngày 26/5/2004 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng, quản lý công trình hạ tầng đô thị và quản lý sử  dụng nhà;

 +Về Môi trường theo Nghị định số 121/2004/NĐ-CP ngày 12/5/2004 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường;

 – Giúp Ủy ban nhân dân quận trong việc phối hợp các ngành chức năng quản lý đối với người lang thang, xin ăn, sinh sống nơi công cộng trên địa bàn quận theo Quyết định số 104/2003/QĐ-UB ngày 27/6/2003 của Ủy ban nhân dân Thành phố ;

 – Tham mưu, đề xuất về các hình thức xử lý vi phạm hành chính theo chức năng tại mục II.1, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận xem xét quyết định; theo dõi việc thực hiện các Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đã có hiệu lực thi hành trong các lĩnh vực trên; đề xuất biện pháp cưỡng chế và tổ chức thực hiện quyết định cưỡng chế đối với tổ chức và cá nhân trên địa bàn quận không tự giác chấp hành; phối hợp các cơ quan chức năng tạm giữ người tham gia thực hiện hành vi vi phạm hành chính theo thủ tục hành chính để xác minh những tình tiết quan trọng làm căn cứ để  Ủy ban nhân dân quận quyết định các biện pháp xử lý vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật;

 – Phạm vi thi hành các quyết định hành chính gồm quyết định giải quyết tranh chấp nhà, đất của cơ quan hành chính Nhà nước có thẩm quyền đã có hiệu lực pháp luật; Quyết định xử phạt vi phạm hành chính có hình thức phạt bổ sung và biện pháp khắc phục hậu quả, trừ trường hợp có quyết định tạm đình chỉ thi hành theo quy định tại Điều 35, điều 42 của Luật Khiếu nại, Tố cáo ; quyết định giải quyết khiếu nại đã có hiệu lực pháp luật của Ủy ban nhân dân quận, Ủy ban nhân dân Thành phố hoặc Quyết định giải quyết khiếu nại của cơ quan hành chính Trung ương có hiệu lực thi hành tại quận ;

 – Giúp Ủy ban nhân dân quận thường xuyên hướng dẫn, kiểm tra giám sát về tổ chức và hoạt động của Tổ trật tự đô thị phường thuộc quận và hỗ trợ Chủ tịch Ủy ban nhân dân các phường, các cơ quan chức năng thuộc quận thực hiện các Quyết định cưỡng chế khi có yêu cầu;

 – Ngoài những nhiệm vụ nêu trên Đội quản lý trật tự đô thị  quận còn thực hiện một số nhiệm vụ đột xuất, khẩn cấp khác do Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận quy định cụ thể bằng văn bản.

 III. Cơ cấu tổ chức bộ máy

Căn cứ khối lượng công việc và tình hình cụ thể. Ủy ban nhân dân quận quyết định số lượng thành viên của Đội trên cơ sở đảm bảo nguyên tắc bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu quả. Trong các đợt công tác cao điểm có thể huy động thêm lực lượng (kể cả các Tổ quản lý trật tự đô thị phường trực thuộc theo quyết định của Ủy ban nhân dân quận).

 Đội quản lý trật tự đô thị quận do Đội trưởng phụ trách; giúp việc cho Đội trưởng có từ 1 đến 2 Đội phó.

 – Đội trưởng : là người chịu trách nhiệm trước Chủ tịch (hoặc Phó Chủ tịch phụ trách khối) Ủy ban nhân dân quận về toàn bộ công tác của Đội, đồng thời chịu sự hướng dẫn của các Sở, ngành về các hoạt động liên quan; Phối hợp với các cơ quan ban, ngành và Ủy ban nhân dân các phường có liên quan tổ chức triển khai, thực hiện cưỡng chế thi hành các Quyết định hành chính đã có hiệu lực thi hành; Chỉ đạo chung, đảm bảo hoạt động của Đội theo đúng quy định của pháp luật và quy chế về tổ chức và hoạt động của Đội ; kịp thời báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận những vấn đề phức tạp, phát sinh khi thi hành quyết định; Ký các văn bản của Đội đối với các lĩnh vực có liên quan chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định.

 – Đội phó: là người giúp việc cho Đội trưởng, được Đội trưởng phân công phụ trách một số công việc cụ thể và chịu trách nhiệm trước Đội trưởng về những phần việc được phân công phụ trách và được ủy quyền thực hiện một số công việc cụ thể khi Đội trưởng vắng mặt.

 – Các Tổ của Đội quản lý trật tự đô thị :

 + Tổ văn phòng : Tiếp nhận, luân chuyển và lưu trữ hồ sơ công tác của các tổ chuyên môn. Quản lý tài chính, tài sản của cơ quan và các thủ tục hành chính có liên quan.

 + Tổ thi hành quyết định : Tổ chức công bố và thực hiện các quyết định hành chính của Trung ương, Thành phố, Quận đã có hiệu lực thi hành.

+ Tổ chuyên môn : Thực hiện công tác quản lý nhà nước trong hoạt động xây dựng, lập thủ tục đề xuất xử lý các hành vi vi phạm theo quy định pháp luật, giải quyết tranh chấp xây dựng, tiếp nhận và thụ lý giải quyết hồ sơ xin phép tồn tại công trình xây dựng vi phạm theo quyết định 207/2005/QĐ-UBND ngày 01/12/2005 của UBND Thành phố

 + Tổ trật tự lòng lề đường : có nhiệm vụ kiểm tra, giải tỏa các trường hợp buôn, bán lấn chiếm lòng lề đường, đảm bảo đường thông hè thoáng. Đồng thời, căn cứ vào các  quy định của pháp luật tiến hành tuyên truyền, vận động nhân dân, các tổ chức và hộ kinh doanh cá thể thông suốt chủ trương chấn chỉnh, lập lại trật tự  trong lĩnh vực vệ sinh đô thị để đảm bảo vệ sinh môi trường, tạo sự thông thoáng và mỹ quan đô thị trên toàn quận.

Nguồn UBND TP HCM

Công ty luật Hưng Nguyên